Aktuellt

CORONATIDER

Det är nog ingen som har undgått Corona pandemins framfart över hela jorden. De flesta stater har i någon form satt sin medborgare i karantän för att bromsa spridningen. Trots att Sverige intagit en jämförelsevis en liberal hållning gentemot sina medborgare så har folkhälso­myndig­hetens rekommendationer och regeringens direktiv haft ojämförliga effekter på näringsliv, arbetsliv och kulturliv. Det drabbar givetvis även landets biografer. Från och med mars så valde allt fler distributörer att flytta fram premiärer eller lägga upp nya filmer på streaming­tjänster. Sedan den 26 mars är det förbjudet att anordna samman­komster för mer än 50 personer.  Detta tillsammans med att allt färre publik söker sig till biograferna gör att många biografer väljer att helt stänga igen eller köra på sparlåga, men med restriktioner.

STÖD

I filmbranschen har permitteringar skett i snabb takt och de biografägare som drabbas hårdast är de med anställda medarbetare. Det gäller främst privata och föreningsdrivna biografer. Även biografägare som äger sin fastighet lär drabbas av uteblivna hyresintäkter, liksom biografägare som är hyrestagare.

Filminstitutet har gjort omprioriteringar av olika stöd för att stärka stödet till den s.k. BioTian, d.v.s. efterhanstödet för öppna visningar som fått lanseringsstöd. Det har nu ökat från 10 till 20 kr per såld biljett. Regeringen har tillsammans med Liberalerna och Centern avsatt 500 miljoner kronor till kultursektorn, se vidare här. Detta skall nu ses som ett akut krisstöd för arrangörer, föreningar och enskilda kulturskapare när nu uppdrag och föreställningar upphör.

Riksföreningen har i ett brev till Kulturdepartementet betonat vikten av att även biograferna får del av dessa medel som en av kulturens möjliggörare. Se vidare brev till kulturministern

Därutöver så finns möjlighet för biografägare, såsom företagare, att söka medel från de statliga räddningspaket som nu sjösatts. Se vidare /regeringen.åtgärder.covid19/

NYTT BIOSTÖD FÖR INTÄKTSBORTFALL BEROENDE PÅ COVID-19

Av de 500 miljoner som Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna avsatt för krisstöd till Kultursektorn så har nu 50 miljoner avsatts till stöd för filmsektorn. Det blir Filminstitutet som får i uppdrag att hantera detta stöd. De är biografer, distributörer, filmfestivaler och andra som bedriver professionell visningsverksamhet som kan söka stödet.

Specifikt gäller det intäktsbortfall till följd av inställda föreställningar eller kraftig nedgång i biljettförsäljningen med anledning av covid-19. Det gäller för perioden 12 mars – 31 maj vid en jämförelse med motsvarande period förra året. Full kostnadstäckning blir det, inte utan stödet fördelas beroende på tillgången av medel och antal sökande.

Observera att ansökningsperioden är 12 – 31 maj. Beslut tas den 18 maj och utbetalningar sker senast den 20 maj. För vidare information så hänvisar vi till Filminstitutets hemsida /sfistöd.för.inkomstbortfall.covid19/  Den 27 april kommer även en ansökningsblankett att läggas ut på Filminstitutets hemsida, denna länk.

Filminstitutets VD Anna Serner säger i en kommentar till SVT Kulturnyheterna:

  • Det är uppenbart att det är alldeles för litet för behovet, vi tror att det kommer att räcka så att biograferna klarar sig över sommaren. Det är tuffare för distributörerna, men vi hoppas det kommer att hjälpa dem att överleva och köpa in rättigheter så att vi har någon film att visa när biograferna öppnar.

Observera att Filminstitutet tillfälligt pausat hantering av andra biografstöd som Stöd till lokalt publikarbete, stöd till upprustning och stöd till utveckling p g a covid-10.

HYRESUBVENTIONER I CORONATIDER
Biografer och andra kulturverksamheter kan nu ta del av det statliga stödet för sänkta hyror i utsatta branscher. Hyresgäst och hyresvärd kommer först överens om en nedsättning av hyran under perioden 1 april – 30 juni. Därefter ansöker hyresvärden till Länsstyrelsen. Kompensationen ges upp till max 50% av den nedsatta fasta hyran. Ansökan skickas in retroaktivt dock senast den 31 augusti. Det här kan ses som ett ömsesidigt intresse för såväl fastighetsägare (att inte förlora en fast hyresgäst) som biografägare (att få ned sina kostnader). Läs vidare här och besök Länsstyrelsens hemsida för att få mer information.

FRAMÖVER

Coranapandemin liknar ingenting annat. Det finns ingenting att jämföra med bakåt i tiden och en mängd osäkerhetsfaktorer som gör det svårt att planera framåt. Det gäller inte bara för biografägare, festivaler och andra publika arrangörer, utan även för distributörer och producenter.

Troligtvis släpps restriktioner gradvis, men kan tas tillbaka om smittspridningen återkommer. Vilka filmer finns att tillgå? En mängd av vårens filmutbud, är ospelat eller har lagts upp på streaming eller vod-tjänster. Kommer dessa att krocka med distributörers line-up av nya filmer? När kommer filmproduktionen igång? Den har stått still eller är på sparlåga, i såväl Sverige som i övriga världen.? Allt detta kommer att påverka biografernas återstart. Den viktigaste aktören för biografägare är publiken. När vågar publiken i stor skala fylla biosalongerna. Längtan att gå på bio kan förhoppnings­vis vara uppdämt och stort. Men det kan finnas en rädsla att bli smittad och ett ansvar att inte riskera smitta andra som påverkar potentiella besökare. Nya vanor som etablerats och den privat­ekonomiska situationen lär även påverka publikens återkomst till biograferna.

Ingenting lär återgå som det en gång varit. Skall man se positivt på läget så kan det öppna upp för nya kreativa tankevägar, nya idéer, nya samarbetsformer. Här ryms möjligheter för landets mindre, medelstora och oberoende biografer att visa sin potential.

ÅRSMÖTET FRAMFLYTTAT

Riksföreningens årsmöte som var utlyst till den 24 april är framflyttat till den 12 juni, preliminärt på biografen Zita i Stockholm. Mötesformen kan komma att justeras. För vidare information vänd er till lars.gillegard@biograferna.se

DRAKENFILM STÖDJER BIOGRAFER

Streamingtjänsten Drakenfilm (kopplat till Göteborgs Filmfestival) har tagit ett lovvärt initiativ som är värt att sprida vidare och berör er som biografägare. Blir man prenumerant på Draken Film så går hälften av avgiften till en biograf man själv väljer att stödja. En utmärkt ide! Sprid detta till er publik som av förklarliga skäl har svårt att komma ut så här i coronatider. Se vidare /drakenfilm.räddadinbio/ samt /dn.250tusen till bio/

ÖVRIGT:

Den 20 november 2019 blev Riksföreningen Biograferna godkända som medlemmar i CICAE vid organisationens styrelsemöte i Lissabon. CICAE är en internationell biografägarorganisation där nationella förbund samlas som representerar Art House- och fristående biografer, främst i Europa men även i andra delar av världen. Samtidigt blev 26 av Riksföreningens biografer medlemmar i CICAE. För Riksföreningen betyder det att vi nu finns i ett internationellt sammanhang som stärker organisationen. Dels genom utbyte av erfarenheter med våra systerorganisationer i Europa, dels genom möjlighet att bedriva lobbyarbete mot svenska och europeiska makthavare.

För den enskilde biografen innebär medlemskapet att man kan ta del av utbildningar, specialarrangemang och internationella initiativ som syftar till att stärka visning av europeisk film, samt stärka biografens roll. Läs gärna mer på http://cicae.org/

Vill din biograf också vara medlem så kan man när som helst ansluta sig. Kostnaden är 31€ per år.  Kontakta då Mathias Holtz i styrelsen så hjälper vi er; mobil: 070 – 870 26 72 mathias.holtz@folketshusochparker.se