Om oss

Riksföreningen Biograferna är en ideell intresseförening bestående av biografägare förmindre och medelstora biografer runt om i landet.

Riksföreningen utgör ett organ för dess medlemmar och vill bland annat;

Stärka mångfalden på biografmarknaden av biografägare, i utbudet av filmer, av visningsformer och i övrigt programinnehåll.

Stärka biografen som en offentlig demokratisk mötesplats i lokalsamhället

Utveckla biografens visningsmiljö och visningsstandard

Utveckla filmkulturen så att biopubliken ökar.

För att biografägare skall kunna bedriva en sund biografverksamhet, utveckla och investera i den så måste det ske på affärsmässiga och konkurrensneutrala villkor. Riksföreningen har till uppgift att för sina medlemmars räkning bevaka och vid behov förbättra dessa villkor, men också att bevaka och utveckla olika former av stöd.

Med biograf menas här en miljö där film och annat programinnehåll projiceras på filmduk i ett offentligt sammanhang. Med biografägare menas här juridisk person som är registrerad biografägare hos Filmägarnas Kontrollbyrå.

Bakgrund

Riksföreningen startades 2013 delvis som ett svar på en allt mer monopolartad biografmarknad i landet. Det var samma år som den digitala visningstekniken fick sitt genomslag på landets biografer. Dessförinnan rådde en stor osäkerhet på hur många mindre biografer som kunde överleva teknikskiftet. Förhållandevis många mindre biografer klarade av den digitala investeringen, delvis tack vare ett statligt investerings­stöd som företrädare för mindre biografägare tidigare drivit.

I januari 2017 infördes en ny helstatlig statlig filmpolitik. Den ersatte det Filmavtal som verkat sedan 1963 och som byggde på en frivillig överenskommelse om finansiering mellan staten och filmbranschens aktörer. Biografägarna företräddes i Filmavtalet av tre organisationer; Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker samt Riks­föreningen Våra Gårdar. Idag när förutsättningarna är annorlunda är det viktigare än någonsin att mindre och medelstora biografer samlas och får en särskild röst i filmbranschen och i den nya filmpolitiken.  Riksföreningen Biograferna samlar idag såväl förenings­drivna biografer, som kommunalt och privat ägda biografer bland sina medlemmar. Medlemsantalet uppgår idag till hundra biografägare med drygt 250 biografer,

Några frågor som vi tagit ställning till

  Den helstatliga filmpolitiken finansieras i huvudsak med en momssats om 25 % på biljettpriset. Biografverksamhet är kultur och Riksföreningen anser därför att den skall beläggas med samma momssats som annan kulturverksamhet som idag är 6 %. Det är biografägaren som sätter biljettpriset och är den aktör som står publiken närmast. En hög momssats begränsar biografägarens handlingsutrymme till att vara flexibel i sin prissättning.

Riksföreningen vill verka för att filmbranschen har en generös inställning till statistik från biografer och distributörer med syfte att producera kunskap, underlätta stöd­hantering och stödja biografutveckling.

Riksföreningen vill stimulera nyetablering av mindre och medel­stora biografer i kommuner och på orter där biograf idag saknas.

Hur sköts Riksföreningen

Riksföreningen drivs av en styrelse som väljs på ett årsmöte där varje biografägare har en röst. Något arvode utgår inte utan styrelsens ledamöter erhåller bara ersättning för resor och omkostnader i samband med styrelsemöten. Riksföreningens ekonomi bygger på medlems­avgifter.

Riksföreningens styrelse kan vid behov utse kommittéer. För närvarande har Riksföreningen en kommitté för biografutveckling och en teknisk kommitté (den sistnämnda är f.n. är vilande). Riksföreningen har även en mängd samarbeten med olika aktörer filmbranschen i syfte att stärka mindre och medelstora biografers villkor och utvecklingsmöjligheter. Det gäller Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar men även Filmregionerna och Söråkers Folkets Hus.

Riksföreningen är representerad i följande branschorgan: Den Svenska Biografklubben AB (BioPasset) samt i Filminstitutets branschråd; Rådet för spridning och visning samt Rådet för filmpedagogiska frågor. Riksföreningen är sedan 2019 även medlem i den internationella biograforganisationen CICAE – International Confederation of Art Cinemas.

Stadgar: 2013-04-26 Stadgar Riksföreningen Bio pdf

Verksamhetsplan: 2021 – 2022 V-plan Riksföreningen Biograferna

Integritetspolicy Riksföreningen: 2022-11-18 Integritetspolicy Riksföreningen Biograferna