Aktuellt

 

BIO OCH BIBLIOTEK – ett framtida samarbete

I alla landets kommuner finns bibliotek, minst ett. Det är lagstadgat. Till biblioteket knyts stora resurser, inte bara i form av anställda bibliotekarier och fina lokaler. I flera kommuner kopplar flera politikerområden direkt till bibliotekens verksamhet, främst kulturpolitik men även till skol- och fritidspolitik. Till våren 2019 kommer en nationell biblioteksstrategi att sjösättas. Vad den kommer att ha för betydelse för kommunerna återstår att se. Sett ur ett bioperspektiv finns en hel del att vinna på ett närmare samarbete med bion och biblioteket i det lokala sammanhanget. Bara att biograf­ägare lättare borde få del av de kommunala resurserna vid ett närmare samarbete och att man börjar se möjligheter i varandras verksamheter borde vara tunga argument.

Våra Gårdar har tagit initiativ och kommer i samarbete med Riksföreningen titta närmare på vilka samarbeten som redan sker idag och vilka möjligheter det finns i framtiden att hitta smarta samarbetsformer mellan bibliotek och biografen i det lokala sammanhanget. På en rad områden kan vi peka ut gemensamma nämnare vad gäller utmaningar och möjligheter. Om såväl biografen som biblioteket har något att vinna på ett närmare samarbete så bör man ta tillfället i akt. Det vill vi underlätta. Biläggernågra Reflexioner kring Bio och bibliotek – gemensamma utmaningar och möjliga samarbeten.

 

BIONIO – en möjlighet för ungdomar och biografer

Alla har vi varit ungdom, en viktig period i livet då man är som mest formbar. Kanske den viktigaste. Det man gör, eller inte gör då sätter stora, många gånger djupa spår under resten av ens liv. Ungdomstiden rymmer stora möjligheter och här kan biografägaren göra skillnad, då man sitter på en verksamhet som är attraktiv, inte minst för ungdomar, och då inte bara som publik. Det är här BioNio kommer in, vars syfte är att med bion som platt­form stimulera ungdomars engagemang och skapande runt film och bio men även fungera som en attraktiv mötesplats. Våra Gårdars pionjärsatsning BioNio skall nu bli tillgänglig för nästan alla typer av biografer, runt om landet, med särskilt fokus på medlemmar i Riksföreningen Biograferna. Att engagera ungdomar i biografens verksamhet är ingalunda nytt, men genom BioNio sker det mer systematiskt och genomtänkt. Och när väl flera BioNio grupper etableras, med biografägarens samtycke, så kan man bilda ett nätverk för idé- och erfarenhetsutbyte. Så är den större visionen.

Söråkers Folkets hus är en bio som sedan urminnes tider tagit ungdomar delaktighet och ansvar till sin spets. Där driver ungdomar hela bioverksamheten som den naturligaste sak i världen. Där ”gamla” ungdomar lär upp ”yngre” med minimal inblandning från ”vuxna”. Men långt ifrån alla biografägare har samma förut­sättningar, eller ambition som i Söråker. Här kan BioNio innebära att biografägare och en ungdomsgrupp får möjlighet kliva in på ett första steg, anpassat till just deras förutsätt­ningar, som i sin tur kan leda vidare. Genom att bilda en BioNio grupp skall det finnas många ingångar till att engagera ungdomar.

Våra Gårdar har nu formulerat ett genomtänkt koncept som vi framöver tänker utprova, processa och testa på ett begränsat antal biografer. Är ni intresserade av  BioNio, skulle det kunna vara intressant att etablera BioNio på just er biograf i närtid så är ni välkomna att höra av er. Ta då kontakt med Björn Larsson, bjorn.larsson@varagardar.se0705 – 19 80 54, eller Lars Gillegård, lars.gillegard@varagardar.se, 0733 – 726 356,

 

PRESENTKORT

Biografcentralen har nu tillsammans med företaget Card of Joy tagit fram ett presentkort som ni nu kan beställa. Med hjälp av presentkortet kan nya kunder lockas till biografen och skapa merförsäljning. Besökare med presentkort handlar dessutom för mycket mer än kortets värde. Då det ses som gratis pengar blir besökaren extra generös, vare sig det är biljetter till sällskapet eller fika och snacks i kiosken. De flesta mottagare löser även in presentkortet på samma bio som där kortet köptes.

Biografcentralen erbjuder nu en startbox med 40 presentkort och en display att hänga upp korten på, utan kostnad och utan att binda upp sig. Därefter kan man beställa fler kort men även special designa kort med sin egen biograf som motiv. För prislista och allmänna villkor läs här: /presentkort.priser.villkor/

Köpet av presentkortet görs av kunden via swish eller betalkort direkt till presentkorts­leverantören. Inga transaktioner genom biografen, enkelt för personalen. Biografägaren ersätts direkt av leverantören för presentkort som inlösts på biografen.

Anmäl er biograf till att ta emot presentkort och företagsbiljetter:

//www.biografcentralen.se/presentkort/

AKTUELLA BIOGRAFSTÖD

Den 5 februari2019 är sista datum för ansökan till Filminstitutet vad gäller Stöd till lokalt publikarbetesamt stöd till teknisk upprustning. För vidare info se /sfi.biografstod/

Glöm inte att redovisa BioTian(Stöd till biografägare för öppna visningar som fått lanseringsstöd) senast den 1 februari 2019. Det sker genom BioGuiden som sedan skickas till Filminstitutet. Läs vidare /sfi.biotian,redovisning/